logotext.png

หน้าแรก

นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด “งานประเพณีขึ้นถ้ำรับร่อ ปิดทองพ่อปู่หลักเมือง ประจำปี 2558” โดยมี นายกฤษฎ์ แก้วรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในพิธีเปิด นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายนพพร อุสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อำเภอสวี เขต 4 และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายลิขิต ศรีชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร, นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอท่าแซะ, พ.ต.อ.ธานี นาคหกวิค ผกก.สภ.อ.ท่าแซะ, ภาครัฐ, หน่วยงานส่วนท้องถิ่น, ภาคเอกชน, คณะกรรมการในการจัดงาน และประชาชนผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดด้วย
งานประเพณีขึ้นถ้ำรับร่อ ปิดทองพ่อปู่หลักเมือง ประจำปี 2558 จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม, คณะกรรมการในการจัดงาน และประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากวัดเทพเจริญ (วัดถ้ำรับร่อ) ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2479 เป็นโบราณสถานที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีอายุยาวนานนับหลายร้อยปี ตั้งอยู่บนดินแดนประวัติศาสตร์เมืองเก่าอุทุมพร สิ่งที่สำคัญของสถานที่แห่งนี้ คือ พระพุทธรูปพ่อปู่หลักเมือง ถ้ำพระ ถ้ำอ้ายเตย์ ภาพเขียนบนผนังถ้ำอ้ายเตย์ และรอยพระพุทธบาทจำลอง โดยในถ้ำพระเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชุมพรมาแต่เดิม ชาวบ้านพากันเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พ่อปู่หลักเมือง” อันมีความหมายพอที่จะแยกได้สองประการ คือ
ประการแรก เมืองชุมพรหรือเมืองอุทุมพร เดิมไม่มีเสาหลักเมือง เมื่อมีผู้มาถามหาเสาหลักเมือง คนสมัยก่อนก็จะพากันชี้บอกถึงพระพุทธรูปปู่หลักเมืองภายในถ้ำรับร่อว่าเป็น เสาหลักเมือง
ประการที่สอง ประชาชนชาวเมืองเก่าต่างมีความศรัทธา เคารพเชื่อมั่น ในความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ของพระพุทธรูปปู่หลักเมืองว่า ย่อมจะอำนวยประโยชน์ โสตถิตผล ดลบันดาลให้เกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ที่เคารพบูชา
การจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำรับร่อ ปิดทองพ่อปู่หลักเมืองนี้ นับเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดจัดให้มีขึ้นตามโบราณประเพณี หรือนับตามแบบสุริยคติ ในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี โดยเมื่อถึงเทศกาลขึ้นถ้ำ บรรดาลูกหลานชาวเมืองเก่าที่ออกไปประกอบสัมมาชีพอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ก็จะพากันกลับภูมิลำเนาเดิม เพื่อกราบไหว้บูชา และปิดทองพ่อปู่หลักเมืองกันปีละ 1 ครั้ง ตามความเชื่อ เพื่อขอศีลขอพรจากพ่อปู่หลักเมืองให้มีความสุขความเจริญตลอดไป ความเชื่อดังกล่าวมานี้ ยังฝังแน่นในความรู้สึกของชาวชุมพร และถือปฏิบัติกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ โดยมีกำหนดการจัดงาน 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 10 – 19 เมษายน 2558 การจัดงานนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน จำนวน 300,000 บาท